HARMONOGRAM   CZYNNOŚCI    REKRUTACYJNYCH

 

 

  1. TWORZENIE BAZY KANDYDATÓW.

    W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej

  1)  od  13 maja od godziny 8.00 do  20 maja do godziny 15.00 
składają  w  sekretariacie  szkoły  WNIOSEK  O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY,   wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

          2) od  17 czerwca od godziny 10.00 do  19 czerwca do godziny 16.00

        możliwość dokonania przez kandydatów zmiany wyboru szkoły lub możliwość złożenia wniosku   

        przez kandydatów jeżeli tego nie dokonali w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych.

 

  1.  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE. 

      1)  od  21 czerwca od  godz. 12.00   do  28 czerwca do godz. 16.00 kandydaci    składają  oryginały lub kopie  (poświadczone za zgodność z  oryginałem przez dyrektora gimnazjum):

  1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     2) od 13 maja do 15 lipca weryfikowanie wniosków o przyjęcie   

         do szkoły i innych złożonych dokumentów  przez komisje rekrutacyjne.

    3) 16 lipca do godz. 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna ogłasza:

  • listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej
  • listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

     4)  od 16 lipca  od godz. 12.00  do 24 lipca do godz. 10.00
           
kandydaci  umieszczeni  na  liście  kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia s k ł a d a j ą :

  1. a)    oświadczenia potwierdzające  wolę  nauki  w  szkole,
  2. b) oryginał  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  3. c) oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej.
  1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW.

25 lipca godzina 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna ogłasza:
          1)    listę kandydatów przyjętych do szkoły   (w kolejności alfabetycznej) 

          2)    listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły    (w kolejności alfabetycznej)

          3)    podaje najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły,
          4)   podaje informacje o liczbie wolnych miejsc (jeżeli takie są)
 25 lipca do godziny 16.00 – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc