Nasza szkoła została założona w 1916 roku. Powstała i trwa dzięki wysiłkowi lokalnej społeczności, która za istotne uważała i uważa istnienie na swoim terenie szkoły licealnej. Dzięki zaangażowaniu kolejnych dyrektorów oraz nauczycieli a także współtworzących szkołę kolejnych roczników uczniów, szkoła może pochwalić się bogatą i ciekawą historią. Losy jej, związane z sytuacją polityczną naszego kraju, były nieco zawikłane, nie mniej, mimo często przełomowych i trudnych zmian, szkoła trwa i stara się w jak największym stopniu spełniać oczekiwania środowiska, 
w którym funkcjonuje.

POCZĄTKI SZKOŁY

Początki naszej szkoły związane są z istnieniem i funkcjonowaniem Polskiej Macierzy Szkolnej, powstałej w 1905 roku w Warszawie. Jej celem było zorganizowanie szkolnictwa polskiego i szerzenie oświaty w miastach i miasteczkach zaboru rosyjskiego. W Żelechowie uruchomiono wówczas szkołę handlowo - rzemieślniczą. Niestety z braku funduszy nie udało się uruchomić szkoły średniej, choć ówczesny dziedzic żelechowski - Zygmunt Ordęga, ofiarował plac pod przyszły budynek szkolny. Wkrótce, w roku 1907, władze rosyjskie zlikwidowały Polską Macierz Szkolną i sprawa szkoły średniej w Żelechowie została odłożona do pomyślniejszych czasów.

hist1

W roku 1916, pod rządami niemieckimi, Polska Macierz Szkolna wznowiła działalność. Wówczas to została założona w Żelechowie szkoła średnia (gimnazjum ogólnokształcące). Kierownikiem szkoły został Władysław Opala, absolwent Politechniki Lwowskiej, asystent przy Katedrze Geometrii Wykreślnej. Pierwszy lokal szkoły stanowiły trzy izby lekcyjne oraz kancelaria, wynajęte 
w prywatnym domu przy ul. Księżej. Do szkoły tej mieli być przyjmowani chłopcy i dziewczęta po ukończeniu tzw. szkoły początkowej. W pierwszym roku szkolnym 1916/1917 utworzono trzy klasy: wstępną, I i II (płatne odpowiednio - 25, 40 i 50 rubli rocznie). Do szkoły zapisało się ok. 100 uczniów, których nauczało 6 nauczycieli. Szkoła uzyskała miano Szkoły Średniej Koedukacyjnej Polskiej Macierzy Szkolnej im. Joachima Lelewela w Żelechowie.

W roku szkolnym 1917/1918 szkoła została przekształcona 
w czteroletnią szkołę średnią. Lokal zaś powiększono poprzez wynajęcie pozostałej części wcześniej zajmowanego domu. Powiększyło się także grono nauczycielskie. W roku szkolnym 1918/1919 szkołę opuścili pierwsi absolwenci.

Wkrótce Władysław Opala został posłem Sejmu Ustawodawczego, zaś wojna polsko-bolszewicka spowodowała znaczny odpływ kadry nauczycielskiej. Dyrektorem został Bronisław Pasławski, który przybył do Żelechowa z Sarn na Polesiu wraz z całym gronem nauczycielskim.

Szkoła została wkrótce przekształcona w 6-klasową szkołę średnią. Wynajęto też drugi budynek przy ul. Zadybskiej.

Pomyślne lata dla szkoły jednak się skończyły. Pojawiły się trudności personalne 
i finansowe. Władysławowi Opali, który ponownie został dyrektorem, nie udało się doprowadzić do upaństwowienia szkoły. Zdolniejsza młodzież zaczęła przenosić się do okolicznych szkół, w tym do powstałego gimnazjum sejmikowego w Garwolinie. Ostatecznie w roku 1924 (lub 1927 wg innych źródeł) Kuratorium warszawskie zamknęło szkołę.

W ten sposób zakończył się pierwszy etap istnienia szkoły średniej w Żelechowie. Placówka ta zasłużyła się swemu miastu poprzez organizowanie kursów dla dorosłych, stworzenie wśród nauczycieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, dbanie o wychowanie młodzieży w duchu polskim i katolickim, angażowanie jej do akademii, uroczystości szkolnych, śpiewów kościelnych. Wizytatorzy mówili o dobrym poziomie szkoły oraz właściwym wywiązywaniu się nauczycieli ze swoich obowiązków.

TAJNE NAUCZANIE

W czasie okupacji od 1942 roku zorganizowano na terenie Żelechowa tajne nauczanie w zakresie podstawowym jak również w zakresie gimnazjalnym 
i licealnym. Nauczanie odbywało się w małych grupach młodzieży w mieszkaniach nauczycieli. W maju 1944 roku przeprowadzony został egzamin maturalny w zakresie liceum matematyczno-fizycznego, a w czerwcu w zakresie gimnazjum (tzw. mała matura).

W LATACH 1944 - 1989

hist2

1 września 1944 roku zorganizowano na nowo gimnazjum 
i liceum ogólnokształcące pod nazwą Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum. Dyrektorem szkoły został jej organizator Antoni Pikulski. Szkoła mieściła się w budynku prywatnym przy ul. Chłopickiego. W kolejnym roku szkoła zajęła budynek przy ul. Świerczewskiego, gdzie, po przeniesieniu szkoły (w 1951 roku) do budynku przy ul. Traugutta, zorganizowano koedukacyjny internat.

W roku 1950 szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego, 
a od roku 1952 funkcjonowała jako Liceum Ogólnokształcące 
w Żelechowie
.

W związku z tym, że budynek, który zajmowała szkoła nie był przystosowany do jej potrzeb, powstała konieczność wybudowania nowego. W 1956 roku mieszkańcy Żelechowa powołali Społeczny Komitet Budowy Szkoły Licealnej, którego przewodniczącym został Bolesław Opala. W pracy przy budowie szkoły mocno zaangażowana była miejscowa społeczność - Komitet Rodzicielski szkoły, grono pedagogiczne a także uczniowie.

Nieoczekiwanie Kuratorium warszawskie zdecydowało o likwidacji Liceum na rzecz Technikum Geodezyjnego. Zdecydowany protest społeczności Żelechowa oraz osobista interwencja Konstantego Domańskiego u najwyższych władz państwowych  przyczyniły się do utrzymania szkoły.

hist3

W roku szkolnym 1961/1962 dyrektorem szkoły zostałaAntonina Salwa. Funkcję tę pełnić będzie przez 22 lata. Dzięki jej zaangażowaniu w roku szkolnym 1963/1964 udaje się przenieść liceum do nowego budynku przy ul. Szkolnej.

Jednocześnie szkoły: podstawowa i Liceum Ogólnokształcące zostały połączone, a dyrektorem połączonych szkół została Antonina Salwa. Wkrótce (w roku szkolnym 1965/1966 ) Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa zostały oddzielone. Szkoła Podstawowa pozostała jednak w tym samym budynku. Liceum wydzielono 10 izb lekcyjnych, mieszczących się 
w obydwu skrzydłach budynku. Wspólne zaś były: świetlica, biblioteka i sala gimnastyczna.

11 X 1969 roku odbyła się wielka uroczystość szkolna. Po wielu latach istnienia, na skutek wysiłków lokalnej społeczności 
i dyrektor Antoniny Salwy, szkoła uzyskała imię Joachima Lelewela oraz sztandar. Było to pierwsze nadanie szkole imienia w dawnym powiecie garwolińskim. Fundatorami sztandaru był Komitet Rodzicielski i Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", która objęła patronat nad szkołą. Tę wielką i ważną dla naszej szkoły uroczystość zaszczycili swą obecnością liczni goście (władze powiatowe, dyrektorzy sąsiednich szkół, dygnitarze partyjni, nauczyciele tajnego nauczania). Sztandar wręczała doktor Regina Antolak, długoletnia i oddana szkole przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego.

Od roku szkolnego 1976/1977 Liceum zostało podporządkowane powstałej wówczas Zbiorczej Szkole Gminnej, której dyrektorem został Józef Braun. W naszej szkole zlikwidowano wówczas kancelarię, dokumenty przekazano do Szkoły Podstawowej. Dyrektor LO nie miał możliwości zatrudniania pracowników. Stan taki trwał do roku szkolnego 1984/1985.

hist4

W roku szkolnym 1982/1983 wieloletnia i zasłużona dyrektor Antonina Salwa odeszła na emeryturę. Od początku września 1983 roku funkcję dyrektora objęła Teodora Kobielus – pełniła ją przez kolejne 24 lata, do 2007 roku.

14 X 1986 roku bardzo uroczyście obchodziliśmy 70-tą rocznicę powstania szkoły, zaś 1 IV 1989 roku odbył się zjazd absolwentów sprzed 13-tu lat. Zapoczątkował on szereg zjazdów, które będą miały miejsce w naszej szkole niemal rokrocznie. 18 XI 1989 roku po raz kolejny przywołaliśmy ważne dla nas wydarzenie. Była to 20-ta rocznica nadania szkole imienia. Na uroczystość tę przybyło wielu gości: wojewoda siedlecki - płk. J. Kowalski, wicekurator - K. Kuc, wizytator prowadzący szkołę - S. Szymański, władze miasta, fundatorzy sztandaru, rodzice i absolwenci szkoły. Istotnym punktem uroczystości było symboliczne przekazanie sztandaru ówczesnemu pocztowi przez pierwszy poczet sztandarowy sprzed 20-tu lat.

W przedstawianym okresie szkołę odwiedzili, oprócz licznych gości uczestniczących 
w uroczystościach, także ambasador Bułgarii i Czechosłowacji.

Szkoła brała udział w czynach społecznych i innych pracach na rzecz środowiska lokalnego - sadzeniu lasu, wykopkach w miejscowym PGR, pracach porządkowych na terenie miasta. Zagospodarowano także teren przed szkołą.

Organizowano spotkania z miejscowym kołem ZBOWiD, Dzień Seniora dla Koła Emerytów Nauczycieli, współpracując z wydziałem Opieki Społecznej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Żelechowie młodzież opiekowała się ludźmi starymi i niedołężnymi. Przygotowano upominki świąteczne dla dzieci z Domu Dziecka. Utrzymywano kontakty z miejscowym kołem Ligi Kobiet.

Aktywnie uczestniczono w życiu kulturalnym miasta i okolic. Z okazji 1000-lecia państwa polskiego 200-tu osobowy zespół młodzieży LO odtańczył w plenerze poloneza. W 1987 roku, z okazji 70. rocznicy rewolucji październikowej, szkoła występowała z programem artystycznym w hali produkcyjnej miejscowego zakładu "Bumar". Licznie uczestniczono w pochodach 1-majowych, obchodach kolejnych rocznic wybuchu II wojny światowej.

W późniejszym czasie nasza szkoła prezentowała w środowisku programy artystyczne z okazji rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja czy Święta Odzyskania Niepodległości bardzo starannie przygotowane przez Wandę Wojtowicz.

W szkole prężnie działały także charakterystyczne dla tamtych lat organizacje. Początkowo były to: Związek Młodych Socjalistów, ZHP, Koło Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, PCK, Liga Obrony Kraju, Szkolne Koło Odbudowy Kraju i Stolicy, Szkolna Kasa Oszczędności. Z czasem część z nich ustąpiła aktywizującym się: ZHP pod kierownictwem Ireny Pajkert a później Teodory Kobielus, Spółdzielni Uczniowskiej pod opieką Genowefy Januszewskiej czy OHP rozwijającego swoją działalność pod kierunkiem Jerzego Wojciecha Sochackiego. Pod koniec lat 80-tych uaktywnia się także Samorząd Szkolny, którego opiekunką została Regina Gromoł.

Bardzo dużą wagę przywiązywano do działalności dydaktycznej, starając się zapewnić młodzieży naszego miasta oraz pobliskich wiosek odpowiednie wykształcenie, umożliwiające właściwy start w życiu i podjęcie studiów wyższych. Organizowano także liczne koła zainteresowań: historyczne, matematyczne, filatelistyczne, fotograficzne, przyjaciół książki. Pod koniec lat 60-tych uaktywnia się także koło sportowe. Pod kierunkiem Stanisława Makulca uczniowie nasi osiągali bardzo znaczące wyniki. Ważną formę działalności szkoły były licznie organizowane wycieczki krajoznawczo - turystyczne, zwłaszcza pod kierunkiem Józefa Kopcia 
i Teodory Kobielus. Młodzież w tamtym czasie, podróżując po Polsce, odwiedzała szereg ciekawych i ważnych dla historii naszego kraju miejsc.

Systematycznie dbano także o właściwe wyposażenie pracowni i stan budynku szkolnego oraz internatu. W roku szkolnym 1964/1965 szkoła została wytypowana przez Kuratorium jako wiodąca w dziedzinie klasopracowni i gabinetów. Na bieżąco przeprowadzano szereg koniecznych prac remontowych, czasem bardzo poważnych. W roku 1986 KO w Siedlcach wyróżniło szkołę II miejscem w konkursie "Szkoła wzorem czystości" i nagrodzono znaczną kwotą 100 tys. zł. W roku 1987 podczas inspekcji Urzędu Rady Ministrów tzw. GIT stan utrzymania szkoły został oceniony bardzo wysoko. Szkoła doczekała się wielu pochwał; należała do nielicznych placówek oświatowych w województwie siedleckim wyróżnionych za wzorowy ład 
i porządek.

LATA 90-te

Przemiany, jakie nastąpiły w Polsce po obradach okrągłego stołu, zapoczątkowały również wiele zmian w funkcjonowaniu i działalności naszej szkoły.

U progu nowych czasów szkoła po raz kolejny musiała uzasadniać potrzebę swego istnienia w środowisku. Był to bardzo trudny etap, który na skutek naszej wzmożonej działalności, zakończył się pomyślnie. W roku szkolnym 1991/1992 zorganizowano wspaniałą uroczystość - Zjazd Księży Absolwentów.

Rok później odbyła się kolejna uroczystość - w szkole i Żelechowie - 77 rocznica założenia szkoły oraz 60 rocznica jej funkcjonowania. Mszę świętą koncelebrował J. E. Ks. Bp Jan Mazur. W uroczystościach tych brały udział: miejscowe władze, władze oświatowe, dyrektorzy pobliskich szkół, nauczyciele, absolwenci oraz liczni mieszkańcy Żelechowa.

Uroczystość została bardzo pozytywnie przyjęta, a Kuratorium Oświaty w Siedlcach pod jej wrażeniem poprosiło o przygotowanie programu artystycznego z okazji 75 rocznicy odzyskania niepodległości. Program ten, przygotowany pod kierunkiem dyrektor Teodory Kobielus, zaprezentowano 10 XI 1993 roku w Siedlcach. Szkołę naszą odwiedził także Ks. Bp Wacław Skomorucha.

Rok później po raz kolejny poproszono naszą szkołę o przygotowanie programu 
z okazji rocznicy odzyskania niepodległości na centralne uroczystości w Siedlcach - w sali białej Miejskiego Domu Kultury. Program, ponownie pod kierunkiem pani dyrektor, był bardzo udany. Szkoła doczekała się nawet pozytywnej oceny na łamach "Tygodnika Siedleckiego".

28 IX 1996 roku odbyła się z naszym czynnym udziałem uroczystość środowiskowa związana z poświęceniem sztandaru Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Zaprezentowany program przygotowany również przez panią dyrektor został przyjęty bardzo przychylnie. Szkoła aktywnie włączyła się także w uroczystości lokalne związane z obchodami 550-lecia Żelechowa, dwukrotnie przedstawiając swe programy artystyczne - podczas inauguracji obchodów i podczas głównych uroczystości. Programy przygotowywały - Regina Gromoł i dyrektor Teodora Kobielus.

Wielokrotnie przygotowywaliśmy programy na uroczystości lokalne związane ze Świętem Niepodległości.

Uczestniczyliśmy także ze sztandarem podczas innych istotnych dla środowiska wydarzeń.

Ponadto pod kierunkiem Reginy Gromoł zostały przygotowane 3 audycje radiowe dla Katolickiego Radia Podlasia, prezentowały one szkołę i jej dorobek.

Nowa rzeczywistość umożliwiła zorganizowanie dla naszej młodzieży wyjazdów zagranicznych. Odwiedziliśmy dzięki temu: Czechy, Słowację, Węgry, Austrię, Włochy, Francję, Belgię, Holandię, Luksemburg. Inicjatorami i organizatorami tych wyjazdów byli: Witold Cmiel i  Jerzy Wojciech Sochacki.

Szkoła cały czas starała się o liczny i aktywny udział młodzieży we wszystkich swych działaniach, kształtując w niej postawy patriotyczne i obywatelskie.

Młodzież nasza włączała się także do licznych działań społecznych: akcji "Sprzątanie Świata", pomocy niepełnosprawnym w ramach KSN, przygotowywała pod kierunkiem Reginy Gromoł programy wigilijne dla nauczycieli - emerytów czy niepełnosprawnych, zbierała fundusze na rzecz wydania monografii o Żelechowie, aktywnie uczestniczyła w pracach KSM. Niezwykle wychowawczą rolę odegrały także spotkania wigilijne organizowane rokrocznie. Wielką aktywnością odznaczał się Samorząd Szkolny, kierowany przez Reginę Gromoł, przygotowując szereg imprez dla młodzieży. Coraz większą popularnością cieszyły się także licznie organizowane zjazdy absolwentów.

W tym czasie nastąpiły także istotne zmiany organizacyjne. Szkole udało się, dzięki pomocy ówczesnego wojewody siedleckiego płk J. Kowalskiego, wykupić budynek internatu z rąk prywatnego właściciela i w ten sposób uregulować, trwający dosyć długo, niejasny stan prawny. Stworzona została wówczas w internacie, odrębna od Szkoły Podstawowej, biblioteka. W roku szkolnym 1993/1994 po raz pierwszy 
w naszej szkole została zorganizowana pracownia komputerowa. Dyrektor szkoły doprowadziła także do wydzielenia szkoły spod ZEAS-u i stworzono własną księgowość. Ważną kwestia było również uregulowanie sprawy własności budynku, w którym oprócz Liceum mieściła się również Szkoła Podstawowa. Dzięki zabiegom dyrektor Teodory Kobielus udało się w sposób jasny 
i niepodważalny uzyskać potwierdzenie prawnej własności Liceum do budynku szkoły i terenu przyszkolnego.

Odnoszone sukcesy, niesłabnąca obecność szkoły w środowisku oraz pozytywne oceny naszej pracy przez wizytujących szkołę wizytatorów poświadczyły konieczność utrzymania LO w Żelechowie.

POD ZARZĄDEM WŁADZ POWIATOWYCH

Wraz z reformą samorządową od 1 stycznia 1999 roku szkoła znalazła się pod zarządem władz powiatowych. Nadzór merytoryczny nadal pozostał przy Delegaturze  Kuratorium Oświaty w Siedlcach.

Zgodnie z założeniami reformy utrzymanie szkoły i dbanie o jej stan złożone zostało w ręce władz powiatu. Nasza nieduża szkoła musiała jednak konkurować z wielkimi szkołami, które zasadniczo wymagały większego dofinansowania. Zatem do 2006 roku z funduszy powiatowych dokonana została modernizacja kotłowni oraz gruntownie wyremontowana sala gimnastyczna. Pozostałe remonty były przeprowadzane z funduszy szkoły – bibliotekę przeniesiono do wyremontowanych pomieszczeń pozostałych po kotłowni węglowej, na bieżąco modernizowano pracownie i dbano o estetyczny wygląd całej szkoły.

 Ze strony szkoły podstawowej udostępniono nam zaledwie jedną salę lekcyjną, tzw ,,piętnastkę”.

W tych dość skromnych warunkach szkoła nadal prowadziła intensywną pracę dydaktyczną i wychowawczą. W 2001 roku zorganizowano po raz pierwszy wielką uroczystość – 85-lecie powstania szkoły. Mszę świętą koncelebrowali księża absolwenci. Na uroczystość przybyli liczni goście oraz szerokie grono absolwentów szkoły. Po oficjalnych uroczystościach odbył się Bal Absolwentów.

W roku 2002, nawiązując do wcześniejszej współpracy z Kombatantami AK Rejonu Żelechów, zorganizowano VII Zjazd.

W roku 2004 naszą szkołę odwiedził w ramach wizytacji parafii Żelechów ksiądz biskup Henryk Tomasik.

W 2001 roku dotarła do naszej szkoły rozpoczęta w 1999 roku reforma oświaty. Po utworzeniu gimnazjów liceum skrócono do 3 lat. W roku 2001 nie mieliśmy z tego powodu naboru do klasy I. W kolejnym roku przyjęliśmy pierwszą klasę nowego liceum. W 2005 roku uczniowie ci zdawali po raz pierwszy tzw. Nową Maturę. Wyniki okazały się dla nas bardzo pomyślne. Zewnętrzne egzaminy pokazały, że tak naprawdę znajdujemy się w czołówce szkół powiatu.

W 2006 roku zachęceni sukcesem uroczystości 85-lecia szkoły, zorganizowaliśmy kolejny Jubileusz – 90. rocznicy powstania szkoły, również połączony ze Zjazdem Absolwentów wszystkich roczników. Podczas tej uroczystości w parku przyszkolnym posadzono pamiątkowe dęby: ,,Lelewel” i ,,Absolwent”.

W okresie tym jako nowa forma aktywności młodzieży pojawił się Szkolny Klub Europejski, działający pod kierunkiem Jerzego Sochackiego i Urszuli Kobielus. Nadal sprawnie działał Samorząd Uczniowski, nad którym opiekę zaczęły sprawować: Hanna Markiewicz, Ewa Wojtaś a następnie Agnieszka Osial.

W związku z reformą oświaty i powstaniem gimnazjów u progu każdego nowego roku szkolnego tworzyliśmy ciekawą ofertę edukacyjną, foldery promujące naszą szkołę oraz organizowaliśmy Drzwi Otwarte. W działania te zaangażowane było znaczne grono nauczycieli i uczniów.

Szkoła wielokrotnie angażowała się w liczne akcje charytatywne, podjęto akcję sprzątania zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Żelechowie (Urszula Kobielus), kontynuowano akcję ,,Sprzątania Świata” oraz zainicjowano honorowe krwiodawstwo (Anetta Dziak). Do stałych imprez szkolnych włączono rozgrywki szachowe przeprowadzane przez Andrzeja Głodka. W tradycję naszej szkoły wpisały się także wówczas programy poświęcone pamięci wielkiego Polaka – Jana Pawła II. Szkoła aktywnie pracowała w czasie ferii zimowych, organizując konsultacje przedmaturalne, udostępniając salę gimnastyczną, bibliotekę, pracownię komputerową.

Uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, festiwalach piosenki, odnosząc wiele sukcesów.

Na koniec roku szkolnego 2006/2007 otrzymaliśmy centrum multimedialne z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważną zmianą był także fakt, że po wielu latach trudności lokalowych, dzięki działaniom kolejnych władz powiatowych, nasza szkoła uzyskała pomieszczenia  po Szkole Podstawowej, która została przeniesiona do innego budynku przez burmistrza Żelechowa – Leonarda Gulę. Ponadto porozumienie między Starostą – Grzegorzem Woźniakiem  a Burmistrzem pozwalało na powołanie przy Liceum  Gimnazjum Powiatowego. W ten sposób z dniem 21 VI 2007 roku nasza szkoła uzyskała nazwę Zespół Szkół Nr 1 w Żelechowie.

Opracowanie: Urszula Kobielus

oraz Ewa Wojtaś i Anna Włodarczyk

Z dniem 1 września 2007 r. nasza szkoła na mocy Uchwały Nr IX/49/07 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Żelechowie stała się ZESPOŁEM SZKÓŁ NR lw Żelechowie w skład którego wchodzą:
•    Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela, 
•    Publiczne Gimnazjum Powiatowe.

rgromol


Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Żelechowie została pani REGINA GROMOŁ - mgr filologii polskiej, nauczycielka szkoły z wieloletnim stażem pracy pedagogicznej.

Dzień 1 września 2007 r. otwiera NOWY ROZDZIAŁ W HISTORII SZKOŁY. Z tym dniem zaczęliśmy funkcjonować jako ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Żelechowie.
W sierpniu 2007 r. budynek szkolny opuściła (zajmująca dotychczas 2/3 obiektu szkolnego) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, przenosząc się do nowoczesnego budynku przy ulicy Ogrodowej. Dyrektor szkoły przejęła zarząd nad całym obiektem oświatowym przy ulicy Szkolnej. Szkoła zaczęła funkcjonować w 2-skrzydłowym budynku o dwóch kondygnacjach.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY na dzień 1 września 2007 r. to:

 • Liceum Ogólnokształcące    -6 klas - 197 uczniów
 • Publiczne Gimnazjum Powiatowe -1 klasa - 27 uczniów

Baza szkoły: 5 klasopracowni, 1 pracownia chemiczno-biologiczna (w skrzydle szkoły podstawowej), 1 pracownia komputerowa z Centrum Multimedialnym, 1 mała sala do zajęć grupowych, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, biblioteka w pomieszczeniu piwnicznym z Centrum Multimedialnym, 2 łazienki dla uczniów.
Kadra szkoły to: 11 nauczycieli pełnozatrudnionych, 11 nauczycieli niepełnozatrudnionych, pracownicy administracji - 2, pracownicy obsługi - 4 osoby (3,5 etatu).
Po Szkole Podstawowej z dniem 1 września 2007 r. szkoła nasza powiększyła swą bazę lokalową o:

 • 12 sal dydaktycznych
 • pomieszczenie administracyjne
 • pokój nauczycielski
 • bibliotekę z małym zapleczem komputerowym
 • świetlicę z zapleczem kuchennym
 • szatnię (2 pomieszczenia)
 • gabinet psychologa
 • łazienki na obydwu kondygnacjach

Wymienione pomieszczenia zostały przejęte w bardzo złym stanie techniczno-sanitarnym. Wszystko wymagało remontu: przeciekający dach, zaniedbane i zdewastowane sale lekcyjne, ogołocone z wszelkich urządzeń zaplecze kuchenne, niesprawna instalacja elektryczna, dawno nieremontowane łazienki. Większość z naszych absolwentów pamięta czasy żeliwnych koryt Od września 2007 r. ROZPOCZĄŁ SIĘ REMONT przejętej części budynku. Osobiste zaangażowanie pani dyrektor Reginy Gromoł, duży entuzjazm pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców powodował, że wszyscy chętnie włączyli się do pracy.
W pierwszej kolejności rozpoczął się kapitalny remont ŚWIETLICY SZKOLNEJ i pomieszczenia na BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ z CENTRUM MULTIMEDIALNYM.
Już w grudniu 2007 r. otwarto nowoczesną świetlicę - tak bardzo potrzebną uczniom, zwłaszcza dojeżdżającym. Funkcję wychowawcy świetlicy objęła pani Maria Władzińska, która z wielkim zapałem i poświęceniem zaangażowała się w organizacj ę sali i zadbała o j ej estetyczny wygląd.

swietlica  bibliotekaW lutym 2008 r. przeniesiono księgozbiór do nowego wyremontowanego pomieszczenia. Biblioteka szkolna z dobrze wyposażonym księgozbiorem chętnie odwiedzana jest przez tłumy uczniów, szczególnie w czasie przerw międzylekcyjnychinie tylko. 
  
1 września 2008 r. baza lokalowa znacznie się zwiększyła, bowiem oddano do użytku kolejne wyremontowane (po Szkole Podstawowej) klasopracownie:

 • KLASOPRACOWNIĘ MATEMAT YCZNO-PRZYRODNICZĄ - dla uczniów gimnazjum
 • KLASOPRACOWNIĘ HUMANISTYCZNĄ - dla uczniów gimnazjum
 • KLASOPRACOWNIĘ POLICYJNO-WOJSKOWĄ
 • CENTRUM EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ z pomocami do prowadzenia zajęć z przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

We własnym zakresie zostały wyremontowane i odpowiednio wyposażone inne pomieszczenia, w tym:

 • KORYTARZ DOLNY (w stronę sali gimnastycznej)
 • SIŁOWNIA
 • GABINET HIGIENY SZKOLNEJ,w którym w razie konieczności fachowej pomocy udziela pielęgniarka pani Małgorzata Barwicka

silownia    korytarz

Kadra pedagogiczna przeprowadziła się do nowoczesnego POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO. 

Rok2008- to początek kosztownych inwestycji w naszej szkole, a mianowicie:

 • maj 2008 r. - WYMIANA OKIEN na parterze w skrzydle północnym (po Szkole Podstawowej)
 • wrzesień 2009 r. - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU: wykonanie nowego dachu,wymiana pozostałych okien, ocieplenie budynku i wykonanie nowej elewacji.
 • grudzień 2008 r. - ukończony generalny REMONT wszystkich ŁAZIENEK dla uczniów 
 • październik2009 r. - budynek szkoły już z nową elewacją.

szkola1    szkola2

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Choć remonty stały się w ostatnich latach integralną częścią naszej szkolnej rzeczywistości, to przecież nie tylko na nich koncentrowała się uwaga Dyrektora szkoły. W związku z niżem demograficznym i spadającą liczbą uczniów w szkołach, w tym również w naszej szkole, Dyrektor szkoły podjęła działania zmierzające do wprowadzenia innowacji pedagogicznych w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2008/2009. Mając na uwadze widoczny w ostatnich latach wzrost zainteresowania zatrudnieniem w służbach mundurowych takich jak: policja, wojsko, straż pożarna - Dyrektor szkoły Regina Gromoł podjęła działania mające na celu utworzenie nowych kierunków kształcenia. I tak z dniem 1 września 2008 roku wprowadzono dwie INNOWACJE PEDAGOGICZNE, polegające na otwarciu dwóch „klas mundurowych":

 • KLASY POŻARNICZEJ z dodatkowymi zajęciami z „Wybranych zagadnień bezpieczeństwa pożarowego",
 • KLASY POLICYJNO - WOJSKOWEJ z dodatkowymi zajęciami z „Zadań policji i wojska".

Kadeci tych klas realizują dodatkowe zajęcia zgodnie z autorskim programem nauczania, zatwierdzonymi przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie. Głównymi koordynatorami prowadzącymi klasy mundurowe, a zarazem autorami programu nauczania, są nauczyciele prowadzący innowacyjne zajęcia wklasiepolicyjno-wojskowej: inspektor Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie mgr Stanisław Madejski oraz kapitan Wojska Polskiego mgr Piotr Władziński - nauczyciel przysposobienia obronnego i absolwent naszego Liceum. Nauczyciele Ci z wielką pasją i osobistym zaangażowaniem tworzyli kolejne zasady i procedury. Klasę pożarniczą prowadzi mgr Michał Włodarczyk - podoficer z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Garwolinie. Klasy mundurowe działają na podstawie odrębnego Regulaminu i ceremoniału. 1 grudnia 2008 r. pierwsi kadeci klas mundurowych złożyli uroczyste ŚLUBOWANIE.

k1    k2

k3    k4

k5       k6

W ramach prowadzonych innowacji dyrektor szkoły podjęła współpracę z Wojskową Komendą Uzupełnień w Garwolinie, Komendą Powiatową Straży Pożarnej Garwolinie, Komendą Powiatową Policji w Garwolinie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Nawiązano również kontakty ze Szkołą Podoficerską i Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, II Mazowiecką Brygadą Saperów w Kazuniu, oraz Związkiem Oficerów Rezerwy RP.
Innowacyjne zajęcia pozwalają uczniom zdobywać umiejętności praktyczne z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedlekarskiej. Mundurowi naszego Liceum uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych, zajęciach terenowych i wycieczkach.

Regulamin klas mundurowych pozwala kadetom zdobywać kolejne stopnie awansu, a głównym warunkiem ich uzyskania są osiągane wyniki w nauce.

Wprowadzając innowacje pedagogiczne szkoła odniosła sukces w rekrutacji. Zainteresowanie młodzieży nowymi kierunkami kształcenia przerosło nasze oczekiwania i okazało się na tyle duże, że corocznie szkoła ma pełny nabór do trzech klas pierwszych Liceum. Największym zainteresowaniem cieszy się klasa policyjno- wojskowa, do której nie wszyscy chętni mogą się dostać, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. To bardzo cieszy, jest bowiem społecznym uzasadnieniem potrzeby dalszego istnienia naszej placówki.

W czerwcu 2011 r. pierwsi absolwenci klas mundurowych opuścili mury naszego Liceum. Uczniowie tych klas zdali maturę w 100 %. Znaczna część z nich podj ęła studia na uczelniach resortowych.
Dzięki innowacyjnym kierunkom kształcenia w Liceum oraz utworzeniu gimnazjum „powiatowego" od roku 2007 liczba uczniów corocznie wzrasta, co obrazuje poniższa tabela:

L.p

Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkól Nr 1

Liczba uczniów w latach szkolnych

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

1.

Liceum Ogólnokształcące

199

230

260

281

283

2.

Publiczne GimnazjumPowiatowe

27

54

88

92

92

 

Ogółem

216

284

348

373

375

W ciągu ostatnich trzech lat nasza OFERTA EDUKACYJNA pozwala na dokonanie naboru uczniów do trzech klas pierwszych o następujących rozszerzeniach:

KLASA

Rozszerzenie

Liczba klas

Liczba miejsc

la

KLASA HUMANISTYCZNA j. polski, j, angielski, historia

1

30

Ib

KLASA POZARNICZA

matematyka, biologia, chemia Zajęcia innowacyjne „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego"

1

30

Ic

KL ASA POLICYJNO-WOJSKOWA

j. angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie Zajęcia innowacyjne „Zadania policji i wojska"

1

30

Nasza szkoła może pochwalić się dużymi SUKCESAMI EDUKACYJNYMI.

Na pewno najważniejszym z nich jest ukończenie szkoły w stu procentach przez uczniów klas trzecich Liceum, a zdawalność egzaminów maturalnych jest bardzo wysoka.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO uzyskane przez absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie w latach 2008-2011.

ROK
SZKOLNY

Liczba
absolwentów

2007/2008

67

2008/2009

66

2009/2010

64

2010/2011

96

Nasi absolwenci podejmują w większości przypadków naukę na wyższych uczelniach i z powodzeniem je kończą. Przeprowadzane wśród uczniów i rodziców ankiety potwierdzają zadowolenie z naszej oferty edukacyjnej i efektów jej realizacji. Daje to poczucie dobrze spełnionego zadania i ogromnej satysfakcji zawodowej.

Z wielkim pietyzmem podchodzi się w naszej szkole do tradycji. Świadomość, że"przeszłość rodzi się dziś" powoduje, że wszystkie wynikające z kalendarza imprez szkolnych uroczystości są bardzo starannie przygotowywane i dokumentowane. Na stałe weszły do szkolnej tradycji takie uroczystości jak: Święto Szkoły, Ślubowanie Klas Pierwszych, Otrzęsiny, Pożegnanie Klas Trzecich i Przekazanie Sztandaru Szkoły, Studniówka, Półmetek, Dzień Otwarty, Wigilia Szkolna, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Europejski, Dzień Sportu. W tradycję szkoły powoli wrastają i klasy mundurowe z właściwym sobie ceremoniałem. Nowym elementem tradycji szkolnej stają się uroczystości związane z nadawaniem kadetom kolejnych stopni awansu.

W tradycję tej szkoły wpisana jest również dbałość o kreowanie właściwych postaw, odpowiednie zachowania, przyjazną atmosferę i odpowiednią dyscyplinę. Uczniowie mają być nie tylko wykształceni, ale również dobrze wychowani, wrażliwi na potrzeby innych ludzi. Mając na uwadze te wartości uczniowie włączani są do pracy społecznej m.in. na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych. W szkole odbywają się spotkania z członkami Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, uczniowie prowadzą przedświąteczne akcje charytatywne na rzecz dzieci z Domów Dziecka, pracują jako wolontariusze na rzecz osób niepełnosprawnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie.

16 grudnia 2009 r. gościliśmy w naszej szkole na WIGILIJNYM OPŁATKU byłychPRACOWNIKÓW OŚWIATY. W przygotowania włączyli się wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie. Rozstać było się trudno. W spotkaniu udział wzięli emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu gminy Żelechów. Obecnością zaszczyciła nas m.in. wieloletnia Dyrektor szkoły Pani Antonina Salwa. Z zadumą i wzruszeniem wysłuchano programu artystycznego w wykonaniu uczniów naszej szkoły, a wszystkim uczestnikom spotkania życzenia świąteczne złożyła Pani Dyrektor Regina Gromoł.

12 lutego 2011 r. STUDNIÓWKA. Ten bal maturzystów miał wyjątkowy charakter. Od roku 1987 studniówki organizowane były w sali MGOK-u. Po ponad dwudziestulatach uroczystość powróciła do szkoły. Niezwykle odświętnie wyglądała nasza szkoła, szczególnie sala gimnastyczna, świetlica oraz korytarze, pięknie udekorowane przez uczniów klas drugich. W cudownych nastrojach maturzyści bawili się do białego rana, a wspomnienia z wieczoru i nocy pozostaną w pamięci na całe życie.

stud

„ORLIK  2012”

Największą bolączką i zmartwieniem ostatnich lat był brak odpowiedniej BAZY SPORTOWEJStad Dyrektor szkoły wspólnie z Organem Prowadzącym od wielu lat czynili starania o jej poprawę.
I udało się!  14 lipca 2011 r. Starosta MAREK CHCIAŁOWSKI oraz Wicestarosta STEFAN GORA przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu JÓZEFA ZAJĄCA podpisali umowę z wykonawcą robót budowlanych na wykonanie zadania - BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH  w ramach programu  „Moje Boisko-Orlik 2012”.  Wykonawcą została firma SPORT GRUPA Sp.z o.o. z Mińska Mazowieckiego, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Bieńkowskiego.

„ORLIK 2012” powstał na terenie szkolnym od strony północnej

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniosła 1.179.570 zł. Budowę kompleksu boisk sportowych finansowali:
         Ministerstwo Sportu                                - 500 000 zł. 
          Urząd Marszałkowski                              - 333 000 zł. 
          Samorząd Powiatu Garwolińskiego     - 226 570 zł. 
          Samorząd Miasta i Gminy Żelechów    - 120 000 zł.

W ramach tej inwestycji wykonano 2 boiska; do piłki nożnej i wielofunkcyjne oraz przeprowadzono modernizację zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej.

Budowa kompleksu sportowego rozpoczęła się w lipcu ,  a zakończyła w listopadzie 2011 r.     

Pomieszczenia zaplecza sportowego zostały przebudowane, estetycznie wykończone, dostosowane do współczesnych standardów higieniczno-technicznych z możliwością korzystania z nich prze osoby niepełnosprawne.

orlik1

orlik2

orlik3

 

Przy okazji tej inwestycji zostało wykonane odwodnienie terenu szkolnego, powstała też nowa droga wewnętrzna z chodnikiem od strony ulicy Szkolnej. Wykonano również przebudowę patio przy wejściu zachodnim do budynku szkoły.

PODSUMOWANIE:

Po wykonaniu szeregu prac remontowo-modernizacyjnych i kosztownych inwestycji szkoła nasza znacznie zwiększyła bazę lokalową. Cieszy ogrom dobrze wykonanej pracy, jej efekty będą służyć kolejnym rocznikom uczniów kształcących się w murach tej szkoły. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się stworzyć szkołę nowoczesną, otwartą na potrzeby społeczne, przystosowaną do wymogów współczesności, estetyczną i przyjazną ludziom, którzy tu uczą się i pracują, a po latach chętnie powracają nie tylko z okazji kolejnych jubileuszy.