REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zespołu Szkół Nr 1 w Żelechowie

 

Podstawa prawna :

1.art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późń. zm.);

2.Statut Szkoły.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.

2.Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§ 2

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są :

1) Rada Uczniów,

2) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Liceum i Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum,

3) Zastępcy przewodniczących Samorządu Liceum i Gimnazjum,

4) Skarbnik Liceum i Skarbnik Gimnazjum

5) organy wymienione w punktach 2, 3, 4 oraz protokolant Liceum i Gimnazjum stanowią odpowiednio Zarząd Liceum i Zarząd Gimnazjum

2. Kadencja Organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.

3.  Organami Samorządu Uczniowskiego wybieranymi w głosowaniu powszechnym są :

 1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Liceum i Przewodniczący Samorządu   Uczniowskiego Gimnazjum,

2) Zastępcy przewodniczących  Samorządu Liceum i Gimnazjum,

4. Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i Zastępców odbywają się zawsze na początku każdego nowego roku szkolnego.

5. Wybory odbywają się zgodnie z zasadami ordynacji wyborczej.

§ 3

1. Organy Samorządu Uczniowskiego działają w oparciu o:

1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, opracowany przez Komisję Regulaminową i uchwalony przez ogół uczniów. Głosowanie nad Regulaminem odbywa się każdego roku po pierwszym zebraniu Rady Uczniów. Regulamin wchodzi w życie jeżeli w głosowaniu bierze ponad połowa uprawnionych. Decyzja zapada większością głosów.

2)  roczny plan pracy, przyjmowany uchwałą Rady Uczniów na pierwszym zebraniu Rady. Propozycje do planu mogą zgłaszać wszyscy członkowie Rady.

2. Samorząd może przedstawiać, Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi i Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, min.: na temat osób proponowanych do stypendium, organizacji dni wolnych od zajęć dydaktycznych, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

3. Samorząd mobilizuje społeczność uczniowską do prawidłowego wypełniania obowiązku szkolnego.

4. Czuwa nad prawidłowym zachowaniem się uczniów w szkole, a szczególnie nad dbałością o pomieszczenia i sprzęt szkolny

Rozdział 2

Zadania i kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

§ 1

Rada Uczniów

1. W skład Rady Uczniów wchodzą: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Liceum i Przewodniczący Samorządu Gimnazjum, zastępcy Przewodniczącego Samorządu Liceum i Gimnazjum i Skarbnicy Gimnazjum i Liceum, protokolanci  Gimnazjum i Liceum. Przewodniczący i zastępcy Samorządów Klasowych (lub osoby wytypowane przez klasę w sytuacjach wyjątkowych, jednak nie więcej niż dwie osoby).

2. Rada Uczniów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności ponad  połowy jej  członków.

3. Rada Uczniów jest jedynym organem mogącym przygotować projekt lub projekty zmian w regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

1) Głosowanie nad regulaminem odbywa się w szkole i ma charakter powszechny   
(w głosowaniu bierze ogół uczniów).

2) Zarząd SU przeprowadza głosowanie a następnie podsumowuje wyniki i ogłasza uchwalenie lub odrzucenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego lub jego zmianę.

4. Wszyscy członkowie Rady Uczniów mają prawo do zgłaszania projektu uchwał.

5. W szczególnych sprawach na wniosek co najmniej 40% członków Rady i za aprobatą Przewodniczącego Samorządu Liceum bądź Gimnazjum może zostać przeprowadzone referendum wśród wszystkich uczniów szkoły. Przegłosowany wniosek o referendum zatwierdza Dyrektor . szkoły. Wyniki referendum są dla Samorządu wiążące.

6. Uchwały podjęte przez Radę Uczniów wchodzą w życie po sprawdzeniu ich zgodności z aktualnymi przepisami.

7.  Członkowie Rady Uczniów mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zebraniach i konferencjach Samorządu.

9.Spośród członków Rady Uczniów (lub na ich wniosek z ogółu uczniów) zostają powołani:

1)Skarbnicy

2) protokolanci ,

3) osoby  prowadzące kronikę Samorządu,

4) osoba zamieszczająca informacje na stronie internetowej szkoły,

5) osoby piszące do gazetki szkolnej (jeśli będzie wydawana),

6) Kronikarze

10. W przypadku szczególnego naruszenia godności ucznia Zespołu Szkół Nr 1 przewodniczący klas, lub ich reprezentanci, mogą zostać dyscyplinarnie wykluczeni z Rady Uczniów na czas określony, bądź nieokreślony przez Radę Uczniów.

§ 2

Przewodniczący i Zastępca

1. Przewodniczący Samorządu Liceum/Gimnazjum jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.

2. Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Liceum i Gimnazjum należy:

1) kierowanie pracą właściwego mu Samorządu,

2) reprezentowanie uczniów Zespołu Szkół Nr 1 na zewnątrz,

3) współpraca z dyrekcją i nauczycielami,

4) przewodniczenie wszystkim uroczystościom młodzieżowym w szkole,

5) zwoływanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,

4. Przewodniczący decydują o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały w przypadku, gdy Rada Uczniów nie jest w stanie podjąć decyzji ze względu na równy podział głosów za i przeciw,.

5. Kadencja Przewodniczących trwa jeden rok.

6. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.

7. Zastępcy przewodniczących Liceum wybierani są spośród uczniów liceum. Zastępcą Przewodniczącego Liceum zostaje osoba, która uzyskała drugie miejsce w wyniku głosowania na przewodniczącego. Zastępcą przewodniczącego Gimnazjum zostaje osoba, która zajęła drugie  miejsce w głosowaniu prowadzonym wśród uczniów gimnazjum.

8. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed zakończeniem kadencji, jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego danej szkoły, nie mogąc poddać się dymisji do końca kadencji Samorządu.

9. Rada Uczniów w związku z sytuacją określoną w ustępie 8. może ogłosić wybory uzupełniające na Przewodniczącego pod warunkiem, że do końca kadencji nie pozostało mniej niż sześć miesięcy.

10. Wybór nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywa się w terminie trzech tygodni na zasadach określonych w ordynacji wyborczej.

§ 3

Skarbnik

1.Skarbnik Samorządu jest osobą odpowiedzialną za zadania finansowe powierzone mu przez Samorząd Uczniowski.

2.Zadaniem Skarbnika jest dbanie o zasobność kasy Samorządu, poprzez kontrolowanie wydatków Samorządu.

3.Skarbnik Samorządu jest powoływany przez Radę Uczniów na jednoroczna kadencję.

4. Do wydawania dyspozycji Skarbnikowi jest upoważniony Przewodniczący Samorządu.

5. Skarbnik prowadzi teczkę rozliczeń finansowych, która zawiera :

1) Rachunki dokonywanych zakupów

2) Dowody wpłat potwierdzone przez Przewodniczącego lub Opiekuna Samorządu.

6. Przewodniczący, bądź każda inna osoba uprawniona przez Samorząd Uczniowski do pobrania funduszy od Skarbnika Samorządu Uczniowskiego jest zobowiązana do rozliczania się odpowiednimi dokumentami w terminie dziesięciu dni.

7. Ubiegłoroczny Skarbnik Samorządu Uczniowskiego  ma obowiązek do końca września każdego roku rozliczyć się z powierzonych mu funduszy Samorządu przed Radą Uczniów.

8. W uzasadnionych przypadkach Skarbnik może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.

9. Skarbnik może zostać odwołany przez Radę Uczniów w przypadku, gdy nie wywiązuje się 
z obowiązków i jeśli wniosek w tej sprawie złoży 40% członków Rady Uczniów. Przegłosowanie wniosku odbywa się w czasie zebrania Rady Samorządu.

§ 4

Posiedzenia Rady Uczniów

1. Posiedzenia Rady Uczniów, zwoływane przez Przewodniczącego Samorządu w porozumieniu 
z Opiekunem, odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Zebrania odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

3. Przewodniczący Samorządu, Zastępca  lub Skarbnik, w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zwoływania specjalnych zebrań Rady Uczniów podczas przerw.

4. Opiekun Samorządu ma prawo za pośrednictwem Przewodniczącego, Członków Rady Uczniów, 
w uzasadnionych przypadkach zwoływać specjalne zebrania Rady Uczniów w czasie zajęć lekcyjnych.

5. Zebrania Rady Uczniów są protokołowane, a protokoły z zebrań mogą być udostępniane Dyrekcji szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców.

6. W zebraniach Rady Uczniów może brać udział, po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Szkoły.

7. W zebraniach Rady Uczniów mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

.

Rozdział 3

Opiekun Samorządu

1. Opiekun jest wybierany w każdym roku szkolnym we wrześniu przez Radę Uczniów zwykłą większością głosów.

2. Kandydatami są wszyscy pełnozatrudnieni nauczyciele szkoły, którzy nie uzyskali od Dyrektora szkoły wcześniejszego zwolnienia z możliwości kandydowania.

2. Funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego powierza Dyrektor Szkoły, wybranemu przez uczniów nauczycielowi.

3. Opiekun Samorządu sprawuje nadzór nad realizacją planu pracy Samorządu oraz służy radą w przedsięwzięciach Samorządu.

4. Kontroluje rozliczenie wpływów i wydatków finansowych.

5. Opiekun jest łącznikiem pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Samorządem Uczniowskim.

6. W imieniu Dyrektora nadzoruje zgodność działalności Samorządu Uczniowskiego z prawem oświatowym.

7. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych, w związku z działalnością w Samorządzie.

8. Opiekun może z uzasadnionych przyczyn podać się do dymisji.

9. Opiekun Samorządu może zostać odwołany, jeśli Rada Uczniów większością głosów przegłosuje  wniosek (złożony przynajmniej przez 40% członków rady)o jego odwołanie. Wówczas Opiekunem zostaje nauczyciel, który w głosowaniu uzyskał drugie miejsce .

Rozdział 4

Organizacja wyborów.

§ 1

Ordynacja wyborcza

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom szkoły .

2. Wybory maja charakter bezpośredni i przebiegają w głosowaniu tajnym. Każdemu uczniowi przysługuje taka sama liczba głosów.

3. Ogół uczniów liceum wybiera w głosowaniu powszechnym Przewodniczącego  i Zastępcę Samorządu Uczniowskiego Liceum . Uczniowie gimnazjum w głosowaniu powszechnym wybierają Przewodniczącego i Zastępcę Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum.

4. Kandydować na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Liceum może każdy uczeń z klasy pierwszej i drugiej.   Natomiast na Stanowisko Przewodniczącego Samorządu Gimnazjum może startować każdy uczeń z klasy drugiej i trzeciej.

5. Kandydata na to stanowisko może zgłosić klasa, jeśli wyrazi on na to zgodę lub zgłasza się indywidualnie.

6. Kandydaci zgłaszani są do Przewodniczącego Komisji wyborczej.

7. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

8. Kandydat jest zobowiązany do ,wyznaczonego przez Radę Uczniów,  terminu przedstawić swój program wyborczy.

9. Od momentu zgłoszenia kandydatury potencjalny kandydat może prowadzić kampanię wyborczą.

10. Kandydat na stanowisko Przewodniczącego Samorządu musi spełniać następujące warunki:

1) musi być osobą odpowiedzialną i zorganizowaną,

2) potrafi pogodzić naukę z prowadzeniem pracy Samorządu Uczniowskiego,

3) powinien umieć współpracować w grupie,

4) powinna cechować go wysoka kultura osobista.

4. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok, jednakże praca tego Zarządu  trwa do wyborów kolejnej reprezentacji uczniów.

§ 2

Termin wyborów.

 Kompetencje Komisji

1. Wybory odbywają się do końca trzeciego tygodnia września. Ich  datę  każdorazowo określa Rada Uczniów na pierwszym zebraniu.

2. Nad przebiegiem wyborów oraz przestrzeganiem zasad zawartych w ordynacji wyborczej czuwa Komisja Wyborcza składająca się z przedstawicieli dotychczasowego Zarządu Liceum i Gimnazjum .

3.  Przewodniczącymi Komisji Wyborczej są  Przewodniczący ustępującego Samorządu Liceum i Gimnazjum.

3. Komisja przyjmuje oraz rozstrzyga skargi dotyczące wyborów.

4. Członkowie Komisji na czas wyborów zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.

5. Komisja Wyborcza powołana jest na zebraniu Rady Uczniów i kończy swą działalność z dniem ogłoszenia wyników.

§ 3

Kampania wyborcza

1. Na tydzień przed wyborami rozpoczyna się kampania przedwyborcza.

2. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady "fair play"; nie wolno przekupywać ani zmuszać wyborcy do oddania głosu niezgodnie z jego zamiarami. Wolno prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata a nie przeciw innemu kandydatowi. Za kampanię poszczególnych kandydatów są odpowiedzialni oni sami i ich komitety wyborcze.

3. W ramach kampanii przedwyborczej dopuszcza się:

1) rozdawanie ulotek,

2) wywieszanie plakatów na wyznaczonych do tego celu miejscach,

3) wywieszanie plakatów w pracowniach za zgodą opiekuna pracowni,

4) organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy danej klasy.

4.Kandydat w czasie spotkań może korzystać z pracowni za zgodą opiekuna pracowni.

5.W dniu wyborów nie można prowadzić żadnej kampanii.

6. Kandydaci i ich komitety są zobowiązani po zakończeniu wyborów do usunięcia z terenu szkoły   materiałów promocyjnych.

7. Za każde przekroczenie zasad kampanii wiążące się ze stratami materialnymi odpowiadają winni wyrządzonych szkód.

§ 4

Przebieg wyborów

1.Głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia, w czasie przerw międzylekcyjnych.

2. Uczniowie głosują w wyznaczonym miejscu - lokalu wyborczym. W lokalu znajduje się zabezpieczona  urna.

3. Komisja wyborcza jest odpowiedzialna za przygotowanie kart do głosowania, list z nazwiskami osób uprawnionych do głosowania oraz urny. Karty przygotowane są oddzielnie dla liceum i gimnazjum.

4. Nazwiska kandydatów na kartach umieszczone są alfabetycznie, obok każdego nazwiska znajduje się symbol klasy, do której uczęszcza kandydat.

5.Głosujący potwierdzają podpisem na liście odbiór kart do głosowania.

6. Wyborca ma prawo do oddania jednego głosu.

7. Wyborca stawia X przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata.

8.Uczniowie zgłaszają się na wybory z dokumentem tożsamości.

9. Głos jest nieważny gdy na karcie postawiono więcej niż jeden X, nie postawiono żadnego lub w innym przypadku niezgodnym z zasadami głosowania (decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza).

§ 5

 Ogłoszenie wyników

1.Komisja po zakończeniu głosowania natychmiast przystępuje do liczenia głosów.

2. Po sporządzeniu przez Komisję Wyborczą protokołu zawierającego szczegółowe wyniki wyborów jego duplikat wywiesza się na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego, a oryginał otrzymuje Dyrektor szkoły.

3.Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzyma  największą ilość głosów. Osoba, która uzyska kolejny wynik zostaje Zastępcą.

4. Jeżeli ze względu na równą ilość głosów przydzielonych kandydatom nie będzie można przyznać stanowiska, to Rada Uczniów podejmuje ostateczna decyzję.

5. Przewodniczący i Zastępcy rozpoczynają kadencję podczas zebrania Rady Uczniów, które zwołują ustępujący Przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego Liceum i Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum.

6. Zebranie powinno się odbyć na drugi dzień po ogłoszeniu wyników.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 1

1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.

3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając zarazem nową treść przepisów.

4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 września 2013r.